Выбор филиала:

Осы оферта-шарт Е. А. Дружинина ЖК ресми ұсынысы (жария оферта) болып табылады. «Talent» директоры Е. А. Дружинина тұлғасында, (бұдан әрі «Мекеме» деп аталатын) кез келген жеке тұлға үшін (бұдан әрі «Студент» деп аталатын) атап айтқанда, компанияның ресми сайтында жария оферта шартының мәтінін жариялау (орналастыру) компанияның белгілі бір көрсетілетін қызмет түрлерін көрсету мақсатында тұлғалардың көпшілігіне жария ұсыныс (оферта) болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабы). Студенттің осы Оферта шартының талаптарын қабылдау (акцепт) фактісі студенттің осы Оферта шартында айқындалған тәртіпте және талаптарда олардың тапсырыс берген көрсетілетін қызметтеріне төлем болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 396-бабы 3-тармағы). ОСЫ ОФЕРТА ШАРТЫНДА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АНЫҚТАМАЛАР Осы Оферта шартында қолданылатын терминдер мен анықтамалар, егер контекстен өзгеше көзделмесе не арнайы өзгеше белгіленбесе, олардың мынадай мағынасында пайдаланылады: Оферта- осы құжат «Қызмет көрсету және жұмыстарды орындау жөніндегі жария шарт-оферта» Оферта акцепті - Студенттің толық және сөзсіз Шарт талаптарын қабылдауы. Оферта акцепті оферта шартын жасайды. Оферта шарты - оферта акцепті арқылы жасалатын қызметтерді көрсетуге арналған Мекеме мен Студент арасындағы шарт. 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ Осы Оферта-шарттың қолданылу кезеңінде «Мекеме» «Студентті» шет тілдерін және басқа бағдарламаларды оқыту бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді, ал «Студент» осы қызметтерге төлем төлеуге міндеттенеді. 2. ШАРТТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ 2.1. Қызмет көрсету мерзімі «Студенттің» білім деңгейіне байланысты анықталады. 2.2. Шет тілін оқытудың барлық курсынан өткеннен кейін «Студентке» Сертификат беріледі. 3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 3.1. «Мекеме» міндетті: 3.1.1. Тиісті сапада және толық көлемде қызмет көрсетуге. 3.1.2. «Мекеме» өз қызметтерін осы үшін арнайы жабдықталған, ҚР қолданыстағы заңнамасының барлық қажетті ережелері мен нормаларына сәйкес келетін үй-жайларда көрсетуге міндеттенеді. 3.1.3. «Мекеме» «Студенттің» оқу бағдарламасын онымен өткізілген тестілеу нәтижелеріне сәйкес анықтайды. 3.1.4. «Мекеме» «Студентті» барлық оқу мерзімі ішінде қосымша төлемге қажетті оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етуге міндеттенеді. 3.1.5. «Мекеме» шет тілін оқытудың барлық курсын тиісті бейін бойынша жұмыс тәжірибесі бар білікті оқытушылар құрамы ғана жүргізетініне міндеттенеді. 3.2. «Мекеменің» құқығы бар: 3.2.1. Уақтылы төлемді талап етуге және SMS-хабарламалар жіберуге; 3.2.2. «Мекеме «әр «Студентке» ауызша немесе жазбаша түрде 2 апта бұрын хабарлау арқылы оқу ақысын өзгертуге құқылы. 3.2.3. Осы шарттың талаптарын «Студент» бірнеше рет немесе өрескел бұзған жағдайда шартты орындаудан бас тартуға; 3.2.4. 3-тен аз тыңдаушылар тобы таратылған жағдайда, «Мекеме» «Студентке» деңгейі бірдей басқа топты таңдауға немесе жеке оқу курсына немесе оқу курсының бағасы өзгеретін шағын топқа ауысуға құқылы. 3.3. «Студент» міндетті: 3.3.1. Оқытушыларға, қызметкерлерге және білім алушыларға құрметпен және дұрыс қарауға. 3.3.2. «Студент» білім беру ұйымының мүлкіне ұқыпты қарауға және оны ұтымды пайдалануға міндеттенеді. 3.3.3. Ішкі тәртіп ережелерін және осы Шарттың талаптарын сақтауға. 3.3.4. Оқу бағдарламасына сәйкес барлық сабақтарға қатысуға; 3.3.5. Оқу бағдарламасына сәйкес «Мекемеге» қызметтерге толық көлемде төлем төлеуге. 3.4. «Студент» құқығы бар: 3.4.1. «Мекемеден» өзінің көрсетілетін қызметтерін уақтылы және сапалы орындауды талап етуге; 4. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БАҒАСЫ, МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ТӨЛЕМІ 4.1. Төлем 100% алдын-ала төлем түрінде, «Мекеменің» есеп шотына ақша аудару немесе қолма-қол ақша, QR кодын енгізу арқылы жүзеге асырылады. 4.2. Төлем бір ай немесе бірнеше ай бұрын жасалады. 4.3 Абонементтің құны сабаққа қатысу деңгейі мен кестесі негізінде анықталады. 4.4. «Студенттің» кінәсінен топта өткізіп алған сабақтар күйіп кетеді. Мыналар ерекшелік болып табылады: іссапар / еңбек демалысы / амбулаториялық емдеу (қатаң түрде билет/медициналық анықтама болған жағдайда), Әкімшілікке 1 күн бұрын алдын ала хабарлау. Кез келген басқа дәлелді себептер қарастыруға жатпайды. 4.5. Өткізіп алған сабақтар педагогпен және орталықтың әкімшілігімен келісім бойынша жеке тоқтатылып, басқа күнге ауыстырылуы мүмкін. Бір айда 2-ден артық емес сабақ болмауға рұқсат етіледі. Сабақты қалдырудың дәлелді себебі болуға тиіс. Сабақты алдыңғы күні сағат 18:00-ге дейін тоқтату керек, әйтпесе сабақ өтті деп саналады және сәйкесінше төлемге жатады. 4.6. Бір күнтізбелік айдағы жеке сабақтардың ең аз саны - 8 сағат. Аурудың, демалыстың, іссапардың және өзге де дәлелді себептердің себебінен болмаған жағдайда, курс бағдарламасын кешіктірмеу және сертификат алу үшін сізге және мұғалімге ыңғайлы басқа уақытқа қалдырған күндерді меңгеру қажет. 4.7. Сабақтардан қалу және оқу үшін берешек «Мекемеге» онымен шарттық қатынастарды мерзімінен бұрын тоқтатуға, оны білім беру ұйымынан шығаруға негіз береді. 4.8. Егер «Студент» оқуды мерзімінен бұрын тоқтатса және төленген сабақтар дербес шотта қалса –ақшалай қаражатты қайтару жүзеге асырылмайды. Қалдықты «Мекеменің» көрсетілетінқызметтері шеңберінде пайдалануға болады. «Мекеме» шартты бұзудың бастамашысы болып табылатын жағдайлар ерекшелік болып табылады. Мұндай жағдайда «Студенттің» төлемі оған толық көлемде қайтарылады. 5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 5.1. Осы Шартта көзделмеген Тараптардың жауапкершілік шаралары ҚР аумағында қолданылатын азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады. 5.2. Тараптар бірлескен қызмет процесінде белгілі болған өндірістік және коммерциялық тәртіптің құпия мәліметтерін жария етпеуге міндеттенеді. 5.3. Егер «Студент» кәмелетке толмаған тұлға болып табылған жағдайда, қызметтерге ақы төлеу жауапкершілігі ата-анасына (қамқоршысына) жүктеледі. 5.4. Мүлікті бүлдірген жағдайда «Студент» келтірілген залал мөлшерінде толық материалдық жауаптылықта болады. 5.5 «Студент» әлеуметтік желілерде фото және бейне материалдарды орналастыруға келісім береді. 5.6» Студент « сауалнамада көрсетілген деректерді жинауға және өңдеуге келісім береді (оқушының (ата-анасының/қамқоршысының) аты-жөні, байланыстары, жеке басының деректері). «Мекеме» «Студент» деректерінің құпиялылығына кепілдік береді 6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ 6.1. Осы Шартты орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер мүмкіндігінше тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады. 6.2. Дауларды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар заңдарда көзделген келіспеушіліктерді сотқа дейінгі реттеу рәсімі іске асырылғаннан кейін оларды соттың қарауына береді. 7. ФОРС-МАЖОРЛЫҚ МӘН-ЖАЙЛАР 7.1. Егер көрсетілген орындамау форс-мажорлық мән-жайлардың (еңсерілмейтін күш мән-жайларының) әрекетінің салдары болып табылса, Тараптар Оферта-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. 7.2. Тараптардың форс-мажорлық мән-жайлары деп мыналарды білдіреді: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, соғыстар, соғыс қимылдары, жаппай тәртіпсіздіктер, қаулылармен шектеулер. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Тараптар форс-мажорлық мән-жайлар басталған сәтте орындалған міндеттемелер бойынша өзара есеп айырысулар жүргізеді. 7.3. Қызмет көрсету мерзімі форс-мажор кезеңіне және оның салдарын жоюға автоматты түрде ұзартылады. Форс-мажор кезеңінде сабақтар мүмкіндігінше онлайн режимге ауыстырылады. Егер қандай да бір форс-мажорлық мән-жайлар 1 (бір) айдан астам уақытқа созылатын болса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдерін ұзарту туралы шешім қабылдау мақсатында келіссөздер жүргізуге тиіс. 8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 8.1. Осы оферта-шарт «Мекемеге» көрсетілетін қызметтерге ақы төленген сәттен бастап күшіне енеді және білім беру ұйымының оқу жоспарына сәйкес оқытудың барлық мерзіміне қолданылады. «Студент» оқуды (оқудан шығаруды) кейіннен қалпына келтіре отырып үзген жағдайда, бұл ретте сабақтарды қайта бастау сәтінде белгіленген жаңа шарттар қолданылуы мүмкін. 8.2. Тараптар арасындағы шарттық қатынастарды тоқтату сәті олардың міндеттемелерді өзара орындауы болып табылады. 9. МЕКЕМЕНІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ «Мекеме» Дружинина Е.А ЖК «Talent» 1 Talent Алматы қ., Қабанбай батыр 203, Әуезов көшесінің бұрышы +7-707-615-39-00 2 Talent Алматы қ., Жетісу-2 шағын ауданы, 3/1, 2-қабат +7-707-715-39-00 3 Talent Алматы қ., Марков к-сі, 39-үй, 1-қабат, 41-кеңсе +7-707-315-39-00 Компанияның ресми сайты: talent.kz Біздің әлеуметтік желілер: @talentcentre «Kaspi Bank» АҚ ЖСН 881120400668 БСК CASPKZKA ЖСК KZ52722C000018286534 КБе 19 Бас директоры: Дружинина Е.А.

Подтвердите
ознакомление с договором

Подтвердить
Разработка сайта - nasa